Studio Caracal

Přihlaste se a získávejte pravidelné informace o novinkách a akcích jako jedni z prvních

Provozní řád

STUDIO CARACAL

Provozovatel:
Ing. Michaela Dusík
Litovická 635, Hostivice
IČO: 01934678

 

Úvodní ustanovení

Ve studiu platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek.

Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce probíhají i ve dnech státních svátků, pokud není uvedeno jinak. Na lekce se dochází včas před jejím začátkem.

Do studia není možné přinášet cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane, nenechávejte cenné předměty v šatně a volně bez dohledu! Za odložené věci nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

Přihlášením na lekci stvrzujete, že jste starší 15 let nebo máte písemný souhlas zákonného zástupce k absolvování lekce. Osoby mladší 15 let jsou povinny tento souhlas předat odpovědnému zástupci Provozovatele před absolvováním první lekce.

Přihlášením na lekci stvrzujete, že se ji účastníte na vlastní nebezpečí a riziko. Případný úraz v rámci probíhající lekce či mimo ni je na Vaši zodpovědnost. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

 

Zdravotní stav

Přihlášením na lekce stvrzujete, že jste si vědomi svého aktuálního zdravotního stavu, předpokládané způsobilosti ke sportovním výkonům, a že jste zcela fyzicky a psychicky připraveni pro absolvování lekce. V opačném případě se lekcí zúčastníte  na vlastní zodpovědnost a riziko.

 

Úhrady

Lekci je nutné uhradit nejpozději do 3 dny před začátkem jejího konání, jinak bude Vámi rezervované místo stornováno. Při rezervaci na lekci méně než 3 dny před začátkem jejího konání, je nutné provést platbu ihned po úspěšné rezervaci. Lekce je možné hradit na bankovní účet Provozovatele, platební kartou či v hotovosti na místě. Při platbách převodem zadávejte jako variabilní symbol Vaše telefonní číslo.

 

Storno podmínky

Stornovat kurz (12 lekcí) je možné do 1 týdne před jeho začátkem bez poplatku. V případě storna 7 a méně dnů před začátkem kurzu činí poplatek za storno 50 % z částky celého kurzu. Storno v den začátku kurzu, nebo i po jeho začátku, je účtováno za 100 % částky celého kurzu.

Stornovat jednorázovou lekci je možné do 6 hodin před jejím začátkem bez poplatku. V případě storna méně než
6 hodin do začátku lekce, je účtováno 100 % částky za lekci.

Za stornované lekce či kurzy, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, se peníze nevrací
a není možné požadovat kompenzaci.

 

Absence

Pokud se nemůžete zúčastnit některé lekce z Vašeho kurzu, hodinu si můžete nahradit na jiné volné lekci, a to nejpozději do 2 týdnů po ukončení kurzu. V rámci celého kurzu, si můžete nahradit maximálně 2 lekce z Vaší celkové nepřítomnosti.

 

Zrušení lekce ze strany studia

Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení lekce ze strany Studia. V takovém případě se kurz o zrušenou lekci prodlouží v dalších týdnech. Pokud by to nebylo možné, bude vám peněžní částka za zrušenou lekci vrácena v plné výši do 1 týdne od zrušení nebo po domluvě bude převedena na lekci v náhradním termínu.

 

Ochrana osobních údajů

Hlavní účel zpracování Vašich osobních údajů odpovídá právnímu titulu „plnění smlouvy“, který vyplývá z poskytnutí rezervovaných služeb. Údaje, které jsou nutné pro rezervaci a poskytnutí služeb ve studiu jsou Vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Provozovatel jako Správce Vašich údajů je povinen s ohledem na GDPR splnit informační povinnost, která spočívá v tom, že musíte být obeznámeni o všech klíčových momentech při zpracování Vašich osobních údajů.

Správce eviduje Vaše údaje neveřejně a chráněné před přístupy jiných osob zaheslované nebo uzamčené zámky.

Vaše údaje jsou využity pro rezervování míst na lekcích, jejich storna, kontroly docházkového systému, plateb
a informování Vás o těchto krocích. Rezervováním na lekce kurzu uzavíráte se Správcem smlouvu na základě, které udělujete souhlas se zde uvedeným nakládáním s Vašimi údaji. Dále udělujete souhlas s pořizováním obrazových
a video záznamů probíhajících ve Studiu.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a uděleným souhlasům s jejich zpracováním. Máte právo na úplný nebo částečný výmaz Vašich údajů, případně též jejich opravu.

V případě, že by Správce hodlal využít Vaše osobní údaje mimo nebo nad rámec výše uvedených účelů, je nucen si od Vás vyžádat dodatečný specifický souhlas.

Pokud již nebude důvod dále evidovat Vaše údaje, dojde buď na Vaši žádost nebo automaticky po 6 měsících k jejich odstranění z evidence.

 

Dodržování hygienických podmínek 

V souvislosti s pandemii Covid-19 se Provozovatel zavazuje zajišťovat ve studiu pravidelnou a maximální možnou cirkulaci čerstvého vzduchu. Dále je zavázán k úklidu a dezinfikování prostor. Pro návštěvníky je k dispozici dezinfekční prostředek k očištění rukou či náčiní.

V případě skupinových lekcí od sebe návštěvníci dodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. Šatny, sprchy a ostatní vnitřní prostory je možné používat bez omezení.
Vyhrazujeme si právo tento provozní řád měnit. Pozměněné podmínky jsou účinné ode dne jejich zveřejnění.

 

Děkujeme, že jste si vybrali právě naše studio.